Členstvo

Prečo byť členom SKZL

Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi a chráni ich práva a záujmy v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania podľa zákona č. 578/2004 Z. z. (ďalej len „zákon“) Členstvo v komore je dobrovoľné a vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva. Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho povolania.

 

Výhody členstva

Povinnosti člena komory

Člen komory je povinný:

  1. vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a s etickým kódexom, ktorý je uvedený v prílohe č. 4 zákona,
  2. spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť,
  3. oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
  4. plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore
  5. riadne a včas platiť členský príspevok.

Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory (v časti „ Členské poplatky“).

Zápis do zoznamu členov

Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho pracovníka, ak:

  • je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
  • je bezúhonný.

Žiadosť o členstvo

Vyčiarknutie zo zoznamu členov

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak

  1. písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,
  2. zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
  3. bol vylúčený z komory.

 

Žiadosť o vyčiarknutie zo zoznamu členov

Členské poplatky

Členský príspevok pre rok 2019 je stanovený vo výške  360 €  (zubní lekári fyzické osoby vrátane odborných garantov).

 

O zľavnené členské je potrebné požiadať formou písomnej žiadosti za príslušný kalendárny rok najneskôr do 15. februára príslušného kalendárneho roku a ak vznikli nové skutočnosti, tak do 31. októbra príslušného kalendárneho roku.

  •  zubní lekári v zamestnaneckom pomere okrem odborných garantov 120,-€
  •  členovia zúčastňujúci sa špecializačného štúdia 50,-€
  •  zamestnanci lekárskych fakúlt – pedagogickí pracovníci s min. 0, 7 úväzkom 70,-€
  •  Udržiavací príspevok (MD, PN...) 35,-€
  •  Absolventi v roku ukončenia štúdia 0,-€

Údaje k platbe:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 0622 6851
SWIFT: SUBASKBX
VS: registračné číslo
SS: rok
Poznámka: meno a priezvisko

 

Podrobné informácie o poplatkoch nájdete v časti „Príloha č. 4 HP – Predpis príspevkov a poplatkov“.

Príloha č. 4 HP – Prepis príspevkov a poplatkov

 

Žiadosť o zľavnený členský príspevok

 

Vzor česného prehlásenia

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

 

,  

Mgr. Katarína Boroš
Referát pre register a licencie

+421 2 4820 4072 
register@skzl.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok       07:30 - 15:00
Streda            07:30 - 15:00
Štvrtok           07:30 - 15:00

Korešpondenčná adresa

Slovenská komora zubných lekárov
Fibichova 14
821 05 Bratislava