Poslanie

Slovenská komora zubných lekárov je mimovládna samosprávna nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR zriadená zákonom. Komora združuje zubných lekárov v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti.

Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie orálneho zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania zubného lekára, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme samotného pacienta.

Krátko z histórie:

  • Slovenská komora zubných lekárov bola ustanovená 3. apríla 1992 na Jarnom sneme v Košiciach
  • Na zlepšenie informačného toku medzi centrom a jednotlivými RKZL začali v roku 1994 vychádzať noviny Zubný lekár. Komora v tomto období riešila celý okruh otázok v transformácii stomatologickej starostlivosti, počnúc privatizáciou, poisťovacím systémom, cez pregraduál a postgraduál, končiac etikou správania sa zubných lekárov na verejnosti a medzi sebou.
  • V roku 1996 už viac ako 65% stomatológov pracovalo súkromne, z toho asi 10 % neboli zmluvnými partnermi zdravotných poisťovní.

 

Patrónka zubných lekárov Svätá Apolónia 

(Vydavateľ: Dr. Frank Braun, Düsseldorf, Nemecko)

O svätici z egyptskej Alexandrie koluje legenda, ktorá ju predurčila za patrónku zubných lekárov a priradila jej i vlastný deň – 9. február. Svätá Apolónia sa narodila koncom 2. alebo začiatkom 3. storočia. Bola to žena dobrých mravov a nezlomnej viery v Krista. Stala sa obeťou protikresťanského pogromu za cisára Filipa Araba (244-249). Rozoštvaní pohania jej vytrhali zuby. Pri hranici jej dali možnosť zachrániť si holý život pred upálením, keď zaprie kresťanskú vieru. Apolónia ich mala požiadať o čas na rozmyslenie, no v nestráženej chvíli sama skočila do ohňa. Podľa výkladu nik nepokladal jej voľbu bolestnej smrti za prejav zúfalstva, ale za rozhodnutie radšej zomrieť ako zotrvávať v nebezpečenstve hriechu. Svätá Apolónia sa zobrazuje s kliešťami a je aj ochrankyňou proti bolestiam zubov.