Kontrolný výbor

Je kontrolným orgánom komory. Kontrolný výbor kontroluje, či činnosť komory a jej jednotlivých orgánov je vykonávaná v zmysle vnútorných predpisov komory, rozhodnutí orgánov komory a právnych predpisov. Rozhoduje aj o sťažnostiach a v prípade opodstatnenosti podáva návrh na začatie disciplinárneho konania.

MUDr. Peter Džupa, PhD.
Predseda Kontrolného výboru SKZL

+421 41 4325 127

MUDr. Peter Osuský
Člen Kontrolného výboru

+421 2 6867 2545

MUDr. Katarína Labudová
Člen Kontrolného výboru

+421 33 647 5558

MUDr. Ľudmila Ortutová
Člen Kontrolného výboru

+421 51 721 422

MUDr. Vanda Schwarzová
Člen Kontrolného výboru

+421 47 483 0804

MUDr. Marek Hoffman
Člen Kontrolného výboru
MUDr. František Tobiaš
Člen Kontrolného výboru

+421 38 532 5763

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Eva Gontkovská
Sekretariát SKZL