Výbor pre prevenciu

Prioritou Výboru SKZL pre prevenciu je propagácia a rozvoj primárnej prevencie na Slovensku prostredníctvom účasti na medzinárodných projektoch súvisiacich s prevenciou a orálnym zdravím.

Snahou výboru je  začlenenie projektov orálneho zdravia do Národného programu zdravia a zavedenie Celoplošného projektu prevencie v SR v spolupráci s MŠ SR a MZ SR. 

prof. MUDr. Neda Markovská, CSc.
Predseda
MDDr. Martin Šimo
Člen
MUDr. Ingrid Jurkin
Člen
MUDr. Ján Soták
Člen
MDDr. Michaela Lifková
Člen
MDDr. Adam Mikuš
Člen
MUDr. Peter Kukolík
Člen
MUDr. Lucia Kovácsová, PhD.
Člen

Podnety spadajúce do pôsobnosti výboru zasielajte Mgr. Ingrid Gašičová, MPH – riaditeľka

Mgr. Ingrid Gašičová Hebertová, MPH
Riaditeľka