Výbor pre rozpočet

Pripravuje Návrh rozpočtu Slovenskej komory zubných lekárov na príslušný kalendárny rok a predkladá ho rade komory na schválenie. Sleduje jeho  priebežné plnenie, čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek a v prípade potreby  navrhuje presuny finančných prostriedkov.

Predkladá rade komory každoročne Správu o hospodárení jednotlivých stredísk a SKZL ako celku, daňové priznanie organizácie, účtovnú závierku a prehľad odvodov dane.

MUDr. Matúš Ursíny
Predseda
MUDr. Igor Moravčík
Člen
MUDr. Jozef Hudec
Člen
MDDr. Emil Mikuš
Člen
MUDr. Martin Kotulič
Člen
MUDr. Július Ladický
Člen

Podnety a pripomienky k práci výboru posielajte na Sekretariát SKZL:

Ing. Alica Bednárová
Sekretariát SKZL