Register

Podmienky registrácie

Jednou z podmienok na výkon zdravotníckeho povolania je podľa § 31 ods. 1 písm. e) zákona č. 578/2004 Z. z. registrácia v registri zdravotníckych pracovníkov. Slovenská komora zubných lekárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie zubný lekár.

Zápis do registra

Pre úspešný zápis do registra zubných lekárov je potrebné zaslať: 

 • oznámenie zdravotníckeho pracovníka o registrácii,
 • osvedčenú kópiu údaju o získanej odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania zubný lekár (overený diplom v doktorskom študijnom programe zubné lekárstvo; v prípade ukončenia štúdia v zahraničí aj právoplatné rozhodnutie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o uznaní odbornej kvalifikácie žiadateľa na výkon odborných pracovných činností v študijnom odbore zubné lekárstvo a úradne preložený a overený diplom,
 • potvrdenie o ďalšom vzdelávaní, ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, potvrdenie vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností alebo odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností s uvedením dátum, odkedy sa zdravotnícky pracovník vzdeláva, názvu a sídla a dĺžky trvania špecializačného štúdia alebo certifikačnej prípravy),
 • osvedčenú kópiu údaju o doterajšej odbornej praxi; zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii, praxi a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny (doklady zo zahraničia musia byť overené a preložené do slovenského jazyka),
 • osvedčenú kópiu potvrdenia o ovládaní štátneho jazyka, rozhodnutie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o ovládaní štátneho jazyka (len u cudzinca, okrem občana ČR) alebo doklad o vykonaní maturitnej skúšky alebo štátnej jazykovej skúšky zo slovenského jazyka,
 • doklad o zaplatení registračného poplatku vo výške 13 eur (potvrdenie z internet banking, poštová poukážka).

SKZL zaregistruje nového zubného lekára do Registra zubných lekárov do 10 dní po zaevidovaní jeho kompletnej žiadosti a zašle mu potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum registrácie a jeho pridelené registračné číslo, pod ktorým bude vedený v registri zubných lekárov.

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania (§ 27 ods. 1), oznámi údaje potrebné na registráciu najneskôr do 15 dní od začatia výkonu zdravotníckeho povolania u príslušného zamestnávateľa.

Oznámenie zdravotníckeho pracovníka o registrácii spolu s osvedčenými kópiami dokladov je potrebné doručiť na adresu sídla komory.

Oznámenie zdravotníckeho pracovníka o registrácii

Poplatky za register

Jednorazový poplatok 13 € za zápis do registra zubných lekárov

Číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 0622 6851

Variabilný symbol: dátum narodenia

Špecifický symbol: -

Poznámka: meno a priezvisko

Dátum splatnosti: deň podania žiadosti

Ročný poplatok 15 € za vedenie registra Zubných lekárov

Číslo účtu: SK13 0200 0000 0020 0622 6851

Variabilný symbol: registračné číslo

Špecifický symbol: rok

Dátum splatnosti: 31. január príslušného kalendárneho roka

 

Ak zdravotnícky pracovník poruší povinnosť oznámiť údaje na zápis do registra zubných lekárov, komora mu uloží pokutu až do výšky 663 €.

Zmena údajov v registri

Zubný lekár zapísaný v registri zubných lekárov je zo zákona povinný bezodkladne písomne oznamovať zmeny údajov.

Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho zdravotníckeho povolania bezodkladne oznamovať komore aj údaje o výkone pracovných činností mimo územia Slovenskej republiky, ako aj údaje rozhodujúce pre dočasné pozastavenie registrácie (§ 63a) a zrušenie registrácie (§ 63b); spolu s oznámením údajov rozhodujúcich pre dočasné pozastavenie registrácie a zrušenie registrácie je zdravotnícky pracovník povinný predložiť osvedčené kópie dokladov preukazujúcich tieto údaje. Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží komore doklad o registrácii a hodnotení sústavného vzdelávania z hosťujúcej krajiny.

Ak zdravotnícky pracovník poruší povinnosť oznámiť zmenu údajov, komora mu uloží pokutu až do výšky 663 €.

Na stiahnutie:

Oznámenie o zmene údajov

Dočasné pozastavenie registrácie

Zubnému lekárovi môže byť dočasne pozastavená registrácia, ak:

 • požiada o dočasné pozastavenie z dôvodu prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania, najviac na čas prerušenia výkonu zdravotníckeho povolania,
 • má dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania, najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.

Ak je žiadateľ o dočasné pozastavenie registrácie aj držiteľom licencie, je povinný požiadať aj o dočasné pozastavenie všetkých licencií, ktorých je držiteľom. V opačnom prípade bude voči nemu začaté správne konanie o ich dočasné pozastavenie z úradnej moci.

Vo vzťahu k sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi právoplatným rozhodnutím komory dočasne pozastavená registrácia, čas od dočasného pozastavenia registrácie do obnovenia registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava. Hodnotené obdobie sa tak predlžuje o čas od dočasného pozastavenia registrácie do času jej obnovenia. Avšak ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa dočasného pozastavenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.

Žiadosť o dočasné pozastavenie registrácie

Zrušenie registrácie

Zubnému lekárovi môže byť zrušená registrácia, ak:

 • požiada o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania,
 • prestane spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa zákona č. 578/2004 Z. z.,
 • bol mu uložený právoplatným rozhodnutím súdu doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania.
 • porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. j) zákona č. 578/2004 Z. z. a bola mu uložená pokuta podľa § 82 ods. 5 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z.

Ak je žiadateľ o zrušenie registrácie aj držiteľom licencie, je povinný požiadať aj o zrušenie všetkých licencií, ktorých je držiteľom. V opačnom prípade bude voči nemu začaté správne konanie o ich zrušenie z úradnej moci. O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach odôvodňujúcich zrušenie registrácie. Rozhodnutie o zrušení registrácie sa doručuje zdravotníckemu pracovníkovi a v prípade, že je zamestnancom, aj jeho zamestnávateľovi.

Vo vzťahu k sústavnému vzdelávaniu zdravotníckych pracovníkov, ak v priebehu hodnoteného obdobia bola zdravotníckemu pracovníkovi právoplatným rozhodnutím komory zrušená registrácia, čas od zrušenia registrácie do obnovenia registrácie sa do hodnoteného obdobia nezapočítava. Hodnotené obdobie sa tak predlžuje o čas od zrušenia registrácie do času jej obnovenia. Avšak ak registrácia zdravotníckeho pracovníka bola obnovená až po uplynutí štyroch rokov odo dňa zrušenia registrácie, hodnotené obdobie sa počíta odo dňa obnovenia registrácie.

Na stiahnutie:

Žiadosť o zrušenie registrácie

Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, komora zdravotníckeho pracovníka na základe jeho žiadosti o obnovenie registrácie opätovne registruje. Ak bola registrácia zdravotníckemu pracovníkovi zrušená z dôvodu podľa § 63b ods. 1 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z., môže zdravotnícky pracovník požiadať o obnovenie registrácie najskôr po uplynutí dvoch rokov od zrušenia registrácie. K žiadosti o obnovenie registrácie zdravotnícky pracovník prikladá iba doklady preukazujúce zmeny údajov oznámených podľa § 63 ods. 2 a 3 zákona č. 578/2004 Z. z.

Na stiahnutie:

Obnovenie registrácie

Zánik registrácie

Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať

 

,  

Mgr. Katarína Boroš
Referát pre register a licencie

+421 2 4820 4072 
register@skzl.sk

Konzultačné hodiny

Pondelok       07:30 - 15:00
Streda            07:30 - 15:00
Štvrtok           07:30 - 15:00

Korešpondenčná adresa

Slovenská komora zubných lekárov
Fibichova 14
821 05 Bratislava